حساب بانک سامان به نام مهدی ملک پور

شماره شبا : IR۴۹ ۰۵۶۰ ۲۲۱۶ ۸۸۸۰ ۳۰۲۰ ۳۰۷۵ ۰۱

شماره کارت سامان انتقال وجه : ۷۹۷۲ ۴۳۱۵ ۸۶۱۰ ۶۲۱۹